Korisnički alati

Site alati


hr:brix:partners:ponavljajuce_fakture
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

hr:brix:partners:ponavljajuce_fakture [16/01/2020 12:50]
Zoran Spoja stvoreno
hr:brix:partners:ponavljajuce_fakture [19/01/2020 09:38] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 1: Redak 1:
-[[hr:brix:partners]] **|**+[[hr:brix:partners]] **|** [[hr:brix:invoices]]
 ====== Ponavljajuće fakture ====== ====== Ponavljajuće fakture ======
  
 +U kartici [[hr:brix:partners:uvjeti]] obrasca [[hr:brix:partners]] se nalazi okvir //---Ponavljajuće fakture---//. Ovdje upisani podaci omogućuju upis robe i usluge koje treba periodički fakturirati partneru.
 +
 +Podaci koji se upisuju:
 +
 +  * **//[[hr:brix:templates|Predložak]]//** - Osnovni podaci za izradu ponavljajuće fakture se preuzimaju iz odabranog predloška
 +  * **//U pripremi//**|**//Zaključeno//** - Zadaje da li će izrađena ponavljajuća faktura biti "U pripremi" ili ju odmah treba zaključiti i poslati kupcu e-mailom. Ne prepručuje se automatsko zaključivanje računa ukoliko se periodički fakturira roba za koju se vodi zaliha. Takve faktire treba zaključiti osoba koja je zadužena i odgovara za zalihe te robe.
 +  * U popis robe/usluge koje se periodički fakturiraju se upisuje sljedeći podaci
 +    * **//#//** - Redni broj stavke na ispisu fakture
 +    * **//Odjel//** - Odjel u kojoj se izrađuje faktura za ovu stavku
 +    * **//Stavka//** - Roba ili usluga koja se fakturira
 +    * **//Količina//** - Količina robe/usluge
 +    * **//Cijena//** - Ukoliko se ne upiše cijena, cijena će se preuzeti prema [[hr:brix:price_lists#Određivanje cijene|postupku određivanja cijene]].
 +    * **//Popust %//**
 +    * **//Opaske//** - Opaska koja će se ispisati u fakturi uz ovu stavku.
 +    * **//Od datuma//** - Od kojeg datuma započinje fakturiranje ove robe/usluge. Ukoliko datum nije upisan, prva faktura će se izdati na dan iz datuma //Zadnje zaduživanje// u mjesecu iz datuma u //Zadnje zaduživanje// uvećan za //Frekvenciju u mjesecima.//
 +    * **//Do datuma//** - Datum do kojeg treba automatski izrađivati fakturu za ovu robu/uslugu.
 +    * **//Frekvencija u mjesecima//** - Frekvencija izdavanja računa računajući od //Zadnje zaduživanje//.
 +    * **//Zadnje zaduživanje//** - Datum zadnje izrađene ponavljajuće fakture za ovu robu/uslugu. Kod inicijalnog upisa robe/usluge potrebno je upisati datum sa danom na koji želimo izradu fakture ali sa prošlim mjesecom. Ovaj datum će se automatski ažurirati kod svake izrađene ponavljajuće fakture.
 +
 +**Primjeri upisa datuma** (uz pretpostavku da je trenutni (današnji) datum 20/2/2020):
 +  - Mjesečno fakturiranje, svakog 25-og u mjesecu, prvu fakturu treba automatski izdati 25.02.2020, fakturira se do opoziva:
 +    * //Od datuma//: bez upisa
 +    * //Do datuma//: bez upisa
 +    * //Frekvencija u mjesecima//: 1
 +    * //Zadnje zaduživanje//: 25.01.2020
 +  - Mjesečno fakturiranje, svakog 25-og u mjesecu, prvu fakturu treba automatski izdati 25.06.2020, zadnju fakturu treba izdati 25.09.2020:
 +    * //Od datuma//: 25.06.2020
 +    * //Do datuma//: 25.09.2020
 +    * //Frekvencija u mjesecima//: 1
 +    * //Zadnje zaduživanje//: 25.08.2020
 +  - Kvartalno fakturiranje, svakog 1-og u mjesecu, prvu fakturu treba automatski izdati 01.03.2020, zadnju fakturu treba izdati 01.03.2021:
 +    * //Od datuma//: 01.03.2020
 +    * //Do datuma//: 01.03.2021
 +    * //Frekvencija u mjesecima//: 3
 +    * //Zadnje zaduživanje//: 01.02.2020
 +
 +**Napomene:**
 +  - Ukoliko je u stavkama robe/usluge:
 +    * Upisano više odjela, za svaki odjel će se izraditi zasebna faktura
 +    * Izrađuju se zasebna fakture za svaki upisani datum //Zadnje zaduživanje//
 +  - Fakturiranje određene robe/Usluge se može zautsaviti upisom datuma iz prošlosti u //Do datuma//.
  
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/partners/ponavljajuce_fakture.1579175421.txt.gz · Zadnja izmjena: 16/01/2020 12:50 od Zoran Spoja