Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:brix:partners:ponavljajuce_fakture [16/01/2020 12:50]
Zoran Spoja stvoreno
hr:brix:partners:ponavljajuce_fakture [19/01/2020 09:38] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 1: Redak 1:
-[[hr:​brix:​partners]] **|**+[[hr:​brix:​partners]] **|** [[hr:​brix:​invoices]]
 ====== Ponavljajuće fakture ====== ====== Ponavljajuće fakture ======
  
 +U kartici [[hr:​brix:​partners:​uvjeti]] obrasca [[hr:​brix:​partners]] se nalazi okvir //​---Ponavljajuće fakture---//​. Ovdje upisani podaci omogućuju upis robe i usluge koje treba periodički fakturirati partneru.
 +
 +Podaci koji se upisuju:
 +
 +  * **//​[[hr:​brix:​templates|Predložak]]//​** - Osnovni podaci za izradu ponavljajuće fakture se preuzimaju iz odabranog predloška
 +  * **//U pripremi//​**|**//​Zaključeno//​** - Zadaje da li će izrađena ponavljajuća faktura biti "U pripremi"​ ili ju odmah treba zaključiti i poslati kupcu e-mailom. Ne prepručuje se automatsko zaključivanje računa ukoliko se periodički fakturira roba za koju se vodi zaliha. Takve faktire treba zaključiti osoba koja je zadužena i odgovara za zalihe te robe.
 +  * U popis robe/usluge koje se periodički fakturiraju se upisuje sljedeći podaci
 +    * **//#//** - Redni broj stavke na ispisu fakture
 +    * **//​Odjel//​** - Odjel u kojoj se izrađuje faktura za ovu stavku
 +    * **//​Stavka//​** - Roba ili usluga koja se fakturira
 +    * **//​Količina//​** - Količina robe/usluge
 +    * **//​Cijena//​** - Ukoliko se ne upiše cijena, cijena će se preuzeti prema [[hr:​brix:​price_lists#​Određivanje cijene|postupku određivanja cijene]].
 +    * **//Popust %//**
 +    * **//​Opaske//​** - Opaska koja će se ispisati u fakturi uz ovu stavku.
 +    * **//Od datuma//** - Od kojeg datuma započinje fakturiranje ove robe/​usluge. Ukoliko datum nije upisan, prva faktura će se izdati na dan iz datuma //Zadnje zaduživanje//​ u mjesecu iz datuma u //Zadnje zaduživanje//​ uvećan za //​Frekvenciju u mjesecima.//​
 +    * **//Do datuma//** - Datum do kojeg treba automatski izrađivati fakturu za ovu robu/​uslugu.
 +    * **//​Frekvencija u mjesecima//​** - Frekvencija izdavanja računa računajući od //Zadnje zaduživanje//​.
 +    * **//Zadnje zaduživanje//​** - Datum zadnje izrađene ponavljajuće fakture za ovu robu/​uslugu. Kod inicijalnog upisa robe/usluge potrebno je upisati datum sa danom na koji želimo izradu fakture ali sa prošlim mjesecom. Ovaj datum će se automatski ažurirati kod svake izrađene ponavljajuće fakture.
 +
 +**Primjeri upisa datuma** (uz pretpostavku da je trenutni (današnji) datum 20/2/2020):
 +  - Mjesečno fakturiranje,​ svakog 25-og u mjesecu, prvu fakturu treba automatski izdati 25.02.2020, fakturira se do opoziva:
 +    * //Od datuma//: bez upisa
 +    * //Do datuma//: bez upisa
 +    * //​Frekvencija u mjesecima//:​ 1
 +    * //Zadnje zaduživanje//:​ 25.01.2020
 +  - Mjesečno fakturiranje,​ svakog 25-og u mjesecu, prvu fakturu treba automatski izdati 25.06.2020, zadnju fakturu treba izdati 25.09.2020:
 +    * //Od datuma//: 25.06.2020
 +    * //Do datuma//: 25.09.2020
 +    * //​Frekvencija u mjesecima//:​ 1
 +    * //Zadnje zaduživanje//:​ 25.08.2020
 +  - Kvartalno fakturiranje,​ svakog 1-og u mjesecu, prvu fakturu treba automatski izdati 01.03.2020, zadnju fakturu treba izdati 01.03.2021:
 +    * //Od datuma//: 01.03.2020
 +    * //Do datuma//: 01.03.2021
 +    * //​Frekvencija u mjesecima//:​ 3
 +    * //Zadnje zaduživanje//:​ 01.02.2020
 +
 +**Napomene:​**
 +  - Ukoliko je u stavkama robe/​usluge:​
 +    * Upisano više odjela, za svaki odjel će se izraditi zasebna faktura
 +    * Izrađuju se zasebna fakture za svaki upisani datum //Zadnje zaduživanje//​
 +  - Fakturiranje određene robe/Usluge se može zautsaviti upisom datuma iz prošlosti u //Do datuma//.
  
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.