Korisnički alati

Site alati


hr:brix:invoices
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
hr:brix:invoices [28/04/2020 10:17]
Zoran Spoja [~OSNOVNO~]
hr:brix:invoices [30/10/2020 18:05]
Zoran Spoja [~OSNOVNO~]
Redak 1: Redak 1:
-[[hr:brix:]] **|** [[hr:brix:servis]] **|** [[hr:brix:webtrgovina]]\\+[[hr:brix:]] **|** [[hr:brix:Računi]] **|** [[hr:brix:servis]] **|** [[hr:brix:webtrgovina]]\\
 Izbornik //>Dokumenti// Izbornik //>Dokumenti//
 ====== Fakture ====== ====== Fakture ======
  
-===== ~OSNOVNO~ ===== +===== Podaci ===== 
-  * //{Vrsta}// - vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih+Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice
-    //RAOT// -  +  [[hr:brix:invoices:osnovno]] 
-    //RAMP//  +  [[hr:brix:dms|~DMS~]] Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezanih za fakturuNprJamstveni listtehnički opis fakturiranog proizvodai sl. Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul [[hr:brix:dms]].
-    * //RARN// -  +
-    * //RATR// -  +
-    * //RAPP// -  +
-    * //RAFO// -  +
-    * //ODOT// - Odobrenje kupca za robu usluge u kojem se navodi roba i/ili usluga. Roba se vraćna zalihe i podaci o prihodima od usluga se korigiraju. +
-    * //ODOF// - Financijsko odobrenje kupca u kojem se **ne** navode usluge i/ili roba. +
-  * //{Valuta}// fakture: +
-    * Ako je odjel maloprodajnivaluta fakture se **ne upisuje** i jednaka je valuti tvrtke. +
-    * Ako je odjel veleprodajni, odabir valute fakture je slobodan. Valutu nije potrebno odabrati ukoliko valuta fakture treba biti jedanaka valuti tvrtke.+
  
-**Napomena:** Ukoliko je faktura oslobođena PDV-a s osnove //Isporuke dobara ili obavljenih usluge unutar EU(PPO)// obavezno provjerita da li je kupac ima važeći VAT ID. Provjeru možete obaviti [[https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr|ovdje]]. 
-==== Oslobođenja i neoporezive stavke ==== 
  
 +==== ~STAVKE~ ====
 +  * //#//
 +  * //Stavka//
 +  * //Opis}//
 +  * //{[[hr:brix:invoices:neoporezivo]]}//
 +  * //Količina//
 +  * //{[[hr:brix:invoices:Cijena]]}//
  
-===== ~STAVKE===== +==== ~DMS~ ==== 
-  * //{Cijena}// robe/usluge: +Kartica **//~DMS~//** omogućuje dodavanje dokumenta [[hr:brix:dms]].
-    * Ako je odjel maloprodajni, uvijek se upisuje cijena **sa** PDV-om. Broj naplatnog uređaja((Broj naplatnog uređaja se postavlja postavkama odjelaKASA_MP broj naplatnog uređaja za fakture fizičkim osobama, KASA_VP broj naplatnog uređaja za fakture  pravnim osobama)) se automatski mijenja prema tomu da li je kupac pravna ili fizička osoba. . +
-    * Ako je odjel veleprodajni: +
-      * Ako je kupac pravna osoba, upisuje se cijena **bez** PDV-a((broj naplatnog uređaja definirana je postavkom odjela KASA_VP)). +
-      * Ako je kupac fizička osoba, upisuje se cijena **sa** PDV-om((broj naplatnog uređaja definirana je postavkom odjela KASA_MP)).+
  
-**Napomena:** Ukoliko jednu ili više stavaka fakture označavate neoporezivim temeljem //Građevinske usluge (TPPO)// obavezno provjerite da li je kupac na dan isporuke robe bio u sustavu PDV-a. Provjeru možete obaviti [[https://oib.oib.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/upit|ovdje]]. 
 ===== Izvještaji ===== ===== Izvještaji =====
 U gornjem desnom kutu ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča:  U gornjem desnom kutu ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča: 
Redak 35: Redak 26:
   * **[[hr:brix:invoices:Knjiga prometa(KPR)]]**   * **[[hr:brix:invoices:Knjiga prometa(KPR)]]**
   * **Knjiga popisa robe(KP)**   * **Knjiga popisa robe(KP)**
 +  * **[[hr:brix:invoices:Obrazac PO-SD]]**
   * **Obrazac PP-MI-PO**   * **Obrazac PP-MI-PO**
-  * **Knjiga IRA** - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju+  * **Popis IRA** - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju
   * **Prodaja roba/usluga** - količinska i financijski rekapitulacija prodanih roba i usluga u razdoblju   * **Prodaja roba/usluga** - količinska i financijski rekapitulacija prodanih roba i usluga u razdoblju
 +  * **Za isporučiti** - Zbirni pregled robe u razdoblju za sve fakturama ili po statusima: //Naručeno//, //U pripremi// i //Zaklječeno//.
   * **Izvoz (CSV)**   * **Izvoz (CSV)**
  
 ===== Storno fakture ===== ===== Storno fakture =====
 Faktura se stornira u tri koraka: Faktura se stornira u tri koraka:
-  - tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **pokrenuti** postupak storno +  - Tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **pokrenuti** postupak storno 
-  - //{Opaske}// upisati razlog storniranja +  - U podatku //{Opaske}// upisati razlog storniranja 
-  - tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **potvrditi** storno+  - Tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **potvrditi** storno 
 + 
 +**Napomene:** 
 +  * Nije dozvoljeno storniranje faktura u prošlom mjesecu. Treba napraviti odobrenje kupcu i napraviti novi račun. Da bi se umanjila pbaveza za PDV, kupac treba ovjeriti odobrenje. Razlog tomu je obračun PDV-a koji to ne dozvoljava. 
 +  * Kod storniranja fakture koja je zatvorena predujmom, automatski će se "otvoriti" predujam. Isto vrijedi za blagajničke uplate i uplate bankovnim izvodom. 
 +  * Storno fakture automatski zatvara izvornu fakturu koja se stornirala.
  
 ===== Elektronsko potpisivanje fakture ===== ===== Elektronsko potpisivanje fakture =====
Redak 56: Redak 54:
 Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade fakture. Podatke za takve fakture se upisuje u kartici [[hr:brix:partners:Ponavljajuće fakture|~UVJETI~]] obrasca partneri. Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade fakture. Podatke za takve fakture se upisuje u kartici [[hr:brix:partners:Ponavljajuće fakture|~UVJETI~]] obrasca partneri.
  
 +===== Primjeri iz prakse =====
 +
 +[[hr:brix:praksa:Izrada fakture po kojoj su primljena dva predujma]]


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/invoices.txt · Zadnja izmjena: 28/01/2021 09:19 od Zoran Spoja