Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Zadnja izmjena Novije izmjene na obje strane
hr:brix:goods_ins [24/10/2019 15:54]
Zoran Spoja [Podaci]
hr:brix:goods_ins [24/10/2019 16:06]
Zoran Spoja [Podaci]
Redak 30: Redak 30:
   * **//​{Valuta}//​** -    * **//​{Valuta}//​** - 
   * **//{Iznos dobavljača}//​** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos najčešće iskazan kao //"​Osnovica za PDV"//​.   * **//{Iznos dobavljača}//​** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos najčešće iskazan kao //"​Osnovica za PDV"//​.
-  * **//​{Troškovi ​dostave}//** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku. +  * **//​{Troškovi ​dobavljača}//** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku. 
-  * **__Zavisni ​troškovi__** ​ - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u računu za robu. To su npr. troškovi dostave, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a.+  * **__Ostali ​troškovi__** ​ - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u računu za robu. To su npr. troškovi dostave, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a.
     * **//​{Dobavljač}//​** -      * **//​{Dobavljač}//​** - 
     * **//{Ulazni račun}//** -     * **//{Ulazni račun}//** -


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.